Acasă Tehnologie Quantum Entanglement Energy Transfer & Communication applications made easy

Quantum Entanglement Energy Transfer & Communication applications made easy

What is Entanglement based on sience?

“Entanglement occurs when a pair of particles, such as photons, interact physically. A laser beam fired through a certain type of crystal can cause individual photons to be split into pairs of entangled photons. The photons can be separated by a large distance, hundreds of miles or even more. When observed, Photon A takes on an up-spin state. Entangled Photon B, though now far away, takes up a state relative to that of Photon A (in this case, a down-spin state). The transfer of state between Photon A and Photon B takes place at a speed of at least 10,000 times the speed of light, possibly even instantaneously, regardless of distance. A proposed experiment would send one photon of the entangled pair to the orbiting International Space Station, a distance of around 310 miles (500 kilometers). This would be the largest distance that has been experimentally tested.” livescience.com

In quantum physics, the entanglement of particles describes a relationship between their fundamental properties.

Can we find in nature or make particles with the same fundamental properties?

The answer is YES!

Particles with the same fundamental properties are called M-state elements.

„Since 1986, the top physicists in the world have known that a group of elements in the center of the Periodic Table can transition into another phase. They lose their metallic properties and behave like superconductors. In this state, their atoms are isolated from each other as they enter a super-deformed state of high spin. These elements are referred to as transition metals and consist mainly of the platinum group and the noble metals – copper, silver and gold.

These transition metals are part of every living thing on the planet, humans included. Humans cannot exist without them, as they play essential roles in the biological processes. These elements have been found to be capable of performing differently than other elements. When in an altered state, their nuclei have deformed shapes, accelerate to a state of high spin and can pass energy from atom to atom without losing power. This explains the theoretical mechanism behind consciousness, which can continuously function efficiently.

The m-state elements, which are present in every human being, are the light of life flowing in each one of us. What many people perceive as a person’s aura is actually a field of superconductivity. When the body becomes deficient in certain elements, a person may experience blocked energy channels that connect to their chakras. M-state elements, liquid m-states, or m-state gold can help people burn through blockages and clear the way for spiritual awakening.”
earthspectrum.com

Author Notes:

Summary:
In applications, we need particles with the same fundamental properties.

Application:
We have transmitter and receiver A that communicate with transmitter and receiver B.
Both devices have an antenna made from cooper or conductive metals that do not oxidize.

Now, the interesting part of Quantum Entanglement Energy Transfer & Communications to work is that both antennas from transmitter and receiver A & B must be immersed in electroconductive gel or water mixed with m-state materials with the same fundamental properties.
M-state materials mixed with water it forms also a gel.

In the making of m-state materials the PH must be between 7.9,00 – 10.78,00.
That is for human nature integrity and more.

Other application for M-state materials can be on battery in the electrolyte composition. That means the properties of the battery can last very long time and will have less impact on the environment.

Conclusion:
M-state materials with PH in the making between 7.9,00 – 10.78,00 are beneficial for the human being, the integrity of atmosphere and soil of planet Earth, Cosmic Space and for applications like Quantum Entanglement Energy Transfer & Communications! In forward applications, we do not need cables. That means less pollution and minimal detrimental electromagnetic stress.

M-state materials applications are endless.

One last thought
In Science is a must to exercise altruistic thoughts to the nature that surrounds us, to our planet EARTH and beyond.

 

Traducere în Limba Română

Legatura Cuantică Transferul de Energie și Comunicare, simplificare și aplicare

Ce este legatura cuantincă bazată pe știință?

„Legătura cuantică apare atunci când o pereche de particule, cum ar fi fotonii, interacționează fizic. Un fascicul laser tras printr-un anumit tip de cristal poate face ca fotonii individuali să fie împărțiți în perechi de fotoni în starea de legătură cuantică. Fotonii pot fi separați pe o distanță mare, sute de mile sau chiar mai mult. Când este observat, fotonul A capătă o stare de rotație ascendentă. Fotonul B legat, deși acum este departe, ocupă o stare relativă la cea a fotonului A (în acest caz, o stare de rotire descendentă). Transferul stării între fotonul A și fotonul B are loc la o viteză de cel puțin 10.000 de ori viteza luminii, posibil chiar instantaneu, indiferent de distanță. Un experiment propus ar trimite un foton din perechea legată către Stația Spațială Internațională care orbitează, la o distanță de aproximativ 500 de kilometri. Aceasta ar fi cea mai mare distanță care a fost testată experimental. ” lifescience.com

 În fizica cuantică, legatura particulelor descrie o relație între proprietățile lor fundamentale.

 Putem găsi în natură sau să creăm particule cu aceleași proprietăți fundamentale?

Raspunsul este da!

Particulele cu aceleași proprietăți fundamentale se numesc elemente de stare M.

 „Din 1986, fizicienii de top din lume știu că un grup de elemente din centrul Tabelului Periodic poate trece într-o altă fază. Își pierd proprietățile metalice și se comportă ca superconductori. În această stare, atomii lor sunt izolați unul de celălalt, deoarece intră într-o stare super-deformată de rotire mare. Aceste elemente sunt denumite metale de tranziție și constau în principal din grupul platinei și metalele nobile – cupru, argint și aur.

Aceste metale de tranziție fac parte din toate ființele vii de pe planetă, inclusiv oamenii. Oamenii nu pot exista fără aceste elemente, deoarece joacă roluri esențiale în procesele biologice. S-a constatat că aceste elemente sunt capabile să funcționeze diferit față de alte elemente. Când sunt într-o stare modificată, nucleii lor au forme deformate, accelerează până la o stare de rotire ridicată și pot trece energia de la atom la atom fără a pierde puterea. Aceasta explică mecanismul teoretic din spatele conștiinței, care poate funcționa continuu eficient.

Elementele de stare M, care sunt prezente în fiecare ființă umană, sunt lumina vieții care curge în fiecare dintre noi. Ceea ce mulți oameni percep ca aura unei persoane este de fapt un câmp de superconductivitate. Când corpul devine deficitar în anumite elemente, o persoană poate experimenta canale de energie blocate care se conectează la chakrele lor. Elementele M-state, M-state lichide sau aurul M-state pot ajuta oamenii să ardă blocajele și să deschidă calea trezirii spirituale.” earthspectrum.com

Nota autorului:

Rezumat: 

În aplicații avem nevoie de particule cu aceleași proprietăți fundamentale.

Aplicație

Avem un transmițător și un receptor A care comunică cu transmițătorul și receptorul B.

Ambele dispozitive au o antenă fabricată din metal sau conductoare ce nu oxidează.

Acum, partea interesantă a Legaturii Cuantice, Transferul de energie și al comunicări să funcționeze este ca ambele antene de la emițător și receptor A & B trebuie să fie scufundate în gel electroconductor sau apă amestecate cu materiale de stare M cu aceleași proprietăți fundamentale.
Materiale de stare M amestecate cu apă formează la fel o formă de gel.

La fabricarea materialelor de stat M, PH-ul trebuie să fie între 7.9,00 – 10.78,00. Aceasta este pentru integritatea naturii umane și nu numai.

O altă aplicație pentru materialele de stare M poate fi pe baterie în compoziția electrolitului.
Aceasta înseamnă că proprietățile bateriei pot dura foarte mult timp și vor avea un impact mai mic asupra mediului.

Concluzie:

Materialele pentru starea M cu PH între 7.9,00 – 10.78,00 sunt benefice pentru ființa umană, integritatea atmosferei și a solului planetei Pământ, a spațiului cosmic și pentru aplicații precum Transferul de energie și comunicările cu legătură cuantică! În aplicațiile de viitor, nu vom mai avea nevoie de cabluri.

Asta înseamnă mai puțină poluare și un stres electromagnetic nociv minim.

Un ultim gând
În Știință este o necesitate pentru a exercita gânduri și acțiuni altruiste față de natura ce ne înconjoară, de planeta noastră Pământ și a granițelor ei electromagnetice.

Articol înregistrat în / Article is registered in:

5/5 - (1 vote)

Distribuie pe:
Mai multe articole
Mai multe articole scrise de Alexandru Nedelschi
Mai multe Tehnologie
Comentarii închise.

Recomandări

Ai Pin: Viitorul Comunicării

Humane a dezvăluit Ai Pin, un dispozitiv AI revoluționar creat de foști membri ai echipei …